ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
SEAJETS ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΓΙΝΕ JETSETTER

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΙΤΖΕΤΣ H.S.J. & ΣΙΑ» (SEAJETS), που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Γούναρη, αρ. 2, με Α.Φ.Μ.: 997062387 Δ.Ο.Υ.: Πλοίων Πειραιά (εφεξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «ΓΙΝΕ JETSETTER» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

1. Έπαθλο

Ο διαγωνισμός έχει ως έπαθλο την χρηματική παροχή της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ  20.000 ευρώ για όσους συμμετέχοντες ταξιδέψουν με το πλοίο «TERAJET». Tα χρήματα θα τα λάβει ο νικητής μέσω κατάθεσης που θα κάνει ο Διοργανωτής στον τραπεζικό του λογαριασμό.

2.Διάρκεια

Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 15 Ιουνίου 2018 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

3. Δικαίωμα συμμετοχής - Προϋποθέσεις

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι έχοντες νόμιμη μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον  έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) ο Διοργανωτής (β) οι υπάλληλοι του Διοργανωτή ή των συνεργαζομένων και συνδεδεμένων εταιρειών του Διοργανωτή και (γ) τα πρόσωπα συγγένειας μέχρι και β’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) και (β) πρόσωπα και οι σύζυγοι αυτών

3.2 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συμμετέχων να έχει προβεί σε αγορά εισιτηρίου (με καταβολή του αντιτίμου) για οποιοδήποτε προορισμό με το πλοίο «TERAJET» το χρονικό διάστημα από τις 15 Ιουνίου 2018 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 και να μην έχει προβεί με οποιονδήποτε τρόπο σε ακύρωση της αγοράς, την οποία πραγματοποίησε. 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε/ οποιουσδήποτε όρο(-ους) εκ των παρόντων ή/και να ματαιώσει τον παρόντα Διαγωνισμό αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή/ματαίωση αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο.

Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης και/ή συμπλήρωσης του Κανονισμού, καθώς και το δικαίωμα αναστολής και/ή τερματισμού και/ή διακοπής και/ή παράτασης της διεξαγωγής της Προωθητικής ενέργειας, με την προϋπόθεση της προειδοποίησης των συμμετεχόντων σχετικά με κάθε τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης. Κάθε τροποποίηση/συμπλήρωση που έχουν υποστεί οι διατάξεις αυτού του κανονισμού θα συμπεριληφθούν στις τροποποιητικές συμφωνίες οι οποίες θα κοινοποιηθούν προς το κοινό με την δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.seajets.gr. 

4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(1) Για να συμμετάσχετε σε αυτή την καμπάνια, οποιοσδήποτε πληροί τους όρους συμμετοχής που περιγράφονται στην ανωτέρων ενότητα, για να συμμετάσχει στην κλήρωση θα πρέπει  να μπει στην ιστοσελίδα του διοργανωτή στο www.seajets.gr   έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, να εισάγει τον αριθμό εισιτηρίου, το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνό του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο συμμετέχων αυτόματα με τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής αποδέχεται τους όρους συμμετοχής της

(2) Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εγγραφές που διαβιβάζονται με τους εξής τρόπους: (2.1) Εάν αυτές διαβιβάζονται εκτός της περιόδου της προωθητικής ενέργειας. (2.2) Εάν εκτελέστηκαν μέσω απόπειρας απάτης ή κάθε άλλου τρόπου και/ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού και/ή λογισμικού εκτός από αυτά που αναφέρονται από την Διοργανώτρια ή εκτελέστηκαν μη τηρούμενης οποιασδήποτε προϋπόθεσης και όρου του Κανονισμού. (2.3) Εάν δεν διαβιβάστηκαν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την εγγραφή ή τα διαβιβασμένα δεδομένα είναι λανθασμένα.

(3) Κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας το μεγάλο δώρο θα διατεθεί τυχαία με τη συμμετοχή  στην ενέργεια σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

(4) Η κλήρωση  θα πραγματοποιηθεί με βάση τις εγγραφές, με ηλεκτρονικό τρόπο, τυχαία, στην παρουσία επιτροπής που αποτελείται από εκπροσώπους της Διοργανώτριας και συμβολαιογράφου. Ο νικητής και ο αναπληρωματικός θα υποβληθούν στη διαδικασία επαλήθευσης με την σειρά της κλήρωσης.

Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία είναι ελλιπή ή αναληθή και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο Διοργανωτής επαληθεύει την εγκυρότητα των συμμετοχών και δύναται να αποκλείσει οιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή του δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

Οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τις συμμετοχές τους στο διαγωνισμό ταξιδεύοντας περισσότερες φορές στο παραπάνω χρονικό διάστημα με το πλοίο «TERAJET».

5. Διαδικασία – κλήρωση


5.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία της συμβολαιογράφου Πειραιώς Ευσταθίας Γιαννοπούλου (έδρα Φίλωνος 33 - Τ.Κ. 18535 Τηλ. 0030 210 4227320), στα γραφεία της Διοργανώτριας του την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 στις 11:00. Ο νικητής του διαγωνισμού  θα προκύψει από τυχαία κλήρωση μεταξύ των εγκύρων συμμετοχών, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του. Συνολικά θα αναδειχθούν διαδοχικά 1 νικητής και 3 επιλαχόντες. 

5.2 Ο νικητής θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει δηλώσει ή μέσω επιστολής στη διεύθυνση, την οποία έχουν κοινοποιήσει στους διοργανωτές, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.  Το όνομά του θα δημοσιευτεί στον προωθητικό ιστοτόπο www.seajets.gr, αλλά και σε όποιο άλλο μέσο κριθεί σκόπιμο από τους διοργανωτές, σύμφωνα με τον παρόν κανονισμό. Θα λάβουν τα χρήματα της συνολικής αξίας 20.000 ευρώ από τον Διοργανωτή  στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό τους λογαριασμό εκτός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα αποστείλει τα τραπεζικά του στοιχεία  εγγράφως στην εταιρεία.

5.3 Στην περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με τον νικητή εντός της ως άνω προθεσμίας καταστεί για οιονδήποτε λόγο αδύνατη ή η συμμετοχή του ακυρωθεί για λόγους που αντιβαίνουν στους όρους του παρόντος ή προκύψει άρνηση ή αδράνεια σχετικά με την παραλαβή του επάθλου, ο Διοργανωτής θα αναπληρώσει την κενή θέση από τον κατάλογο των επιλαχόντων κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με την σειρά που θα κληρωθούν. Μετά τις 7 Δεκεμβρίου 2018 το δικαίωμα αποδοχής του βασικού νικητή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2018 απόλλυται αντίστοιχα το δικαίωμα αποδοχής του αναπληρωματικού νικητή και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Αν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου στους επιλαχόντες, τότε το συγκεκριμένο δώρο ακυρώνεται.

5.4 Το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως.

6. Διαφημιστική προβολή

Η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την κλήρωση ή την παράδοση των δώρων στους νικητές, η δημοσίευση των ονομάτων τους σε αυτά, αλλά και η μετά την επιστροφή των νικητών προβολή της εμπειρίας τους από το ταξίδι, στο οποίο συμμετείχαν. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη διοργανώτρια εταιρία για τις ως άνω προωθητικές ενέργειες, συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας δε ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

7. Τροποποιήσεις

Τροποποιήσεις από μέρους του διοργανωτή των όρων, της διάρκειας ή του είδους των προσφερομένων δώρων κατά τη διάρκειά ή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, καθώς επίσης και η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του, δεν αποκλείονται. Οιεσδήποτε μεταβολές κριθούν σκόπιμες, θα κατατεθούν στο συμβολαιογράφο, η οποία εγγυάται τον αδιάβλητο χαρακτήρα της διαδικασίας και θα ανακοινωθούν  στην ιστοσελίδα www.seajets.gr

8. Προσωπικά δεδομένα

Κατά το στάδιο συμμετοχής στον Διαγωνισμό τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι υποχρεωτικά:  ονοματεπώνυμο,  τηλέφωνο,  ηλικία  και  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου.  

Με  την  συμμετοχή  του  στον  Διαγωνισμό  ο  κάθε  συμμετέχων  συγκατατίθεται  όπως  τα      προσωπικά  του  στοιχεία  χρησιμοποιηθούν  από  την  Διοργανώτρια  αυστηρά  και  μόνο  για   σκοπούς συμμετοχής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν  και χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την  επεξεργασία  τους  μέσω  αυτοματοποιημένων ή  μη  αυτοματοποιημένων  μέσων  είτε  από  την  ίδια  είτε  μέσω  οιωνδήποτε  άλλων  προσώπων διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για  λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων  θα  τηρούνται  σύμφωνα  με  το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  και  τον  Γενικό  Κανονισμό  για  την  Προστασία     των  Προσωπικών  Δεδομένων  ‐  Κανονισμός  (ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου (GDPR) και θα καταστραφούν έξι μήνες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού πλην του ονοματεπωνύμου και των στοιχείων του Νικητή του επάθλου.  Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 το Ν. 2472/1997, να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση,  τροποποίηση  ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας με την εταιρεία. 

Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και  μόνο  για  τους  σκοπούς  του  παρόντος  Διαγωνισμού.  Περαιτέρω,  δηλώνει  ότι  έχει  λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας  προσωπικών  δεδομένων  ως  απαιτείται  για  να  συμμορφώνεται  με  τις  εκάστοτε  εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με ανακοίνωση της σχετικής  τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.seajets.gr.  

Για περαιτέρω  διευκρινίσεις ή πληροφορίες όσον αφορά την πολιτική της εταιρεία μας σχετικά  με την προστασία των προσωπικών δεδομένων οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία είτε τηλεφωνικώς στο 2104121001 ή στο 6936640314 (Όνομα Υπεύθυνου Δημήτριος Μακρής), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@seajets.gr.

9. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω όρων.

10. Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι ήδη κατατεθειμένοι στην συμβολαιογράφο Πειραιά.

11. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια Δικαστήρια του Πειραιά.