Παρακαλω επιλέξτε λιμάνι
Παρακαλω επιλέξτε λιμάνι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Εισαγωγή

Η «SEAJETS SEAJET II NE» (εφεξής η Εταιρεία), η οποία εδρεύει στον Πειραιά Αττικής (οδός Γούναρη αριθμός 2), με ΑΦΜ 997215650, Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας, δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου και της συμπεριλαμβανομένης σε αυτή δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της Εταιρείας, των χρηστών/επισκεπτών του ιστοτόπου καθώς και των προσώπων με τα οποία έχει οποιαδήποτε συναλλακτική σχέση τόσο κατά τη χρήση των online υπηρεσιών της όσο και στο πλαίσιο παροχής και ολοκλήρωσης των εν λόγω υπηρεσιών. Δια της παρούσης μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων, τον τρόπο επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση, κ.λπ.), τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας, τυχόν αποδέκτες, τον χρόνο διατήρησης, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με σκοπό την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αλλά και τα δικαιώματα που έχουν τα φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο, νόμιμο και διαφανή τρόπο.

Προκειμένου να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης, αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας, η Εταιρεία ενθαρρύνει τους πελάτες, εν δυνάμει πελάτες, επισκέπτες της ιστοσελίδας της και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο να διαβάσουν την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Εταιρεία ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων όσον αφορά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (επισκεπτών ιστοσελίδας, επιβατών, προσώπων με τα οποία έχει οποιαδήποτε συναλλακτική σχέση κοκ) που επεξεργάζεται, επαγρυπνώντας για τη συμμόρφωσή της με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019, ν. 2472/1997, ν. 3471/2006, ως ισχύουν, κ.λπ.) καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») αλλά και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων («ΕΣΠΔ»).

2. Χρήσιμοι Ορισμοί

 1. «υποκείμενο» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: ο χρήστης του ιστοτόπου, ο πελάτης/επιβάτης και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο έρχεται σε επαφή με τις υπηρεσίες μας.
 2. «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί, όπως το όνομα, η διεύθυνση, το email, ο αριθμός ταυτότητας του, κ.ά.
 3. «ευαίσθητα δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών»: πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν σε θρησκευτικές, ιδεολογικές, πολιτικές πεποιθήσεις, βιομετρικά δεδομένα/στοιχεία, δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή. Δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
 4. «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς την χρήση αυτοματοποιημένων μέσω, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, δηλαδή επεξεργασία είναι η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 5. «κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου.
 6. «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μόνα ή από κοινού με άλλα καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εν προκειμένω, η «SEAJETS SEAJET II NE» , η οποία εδρεύει στον Πειραιά Αττικής (οδός Γούναρη αριθμός 2, ΤΚ: 18531), με ΑΦΜ99, 7215650, Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, τηλ. επικοινωνίας το: (+30) 210 4121001 και email: [email protected].
 7. «εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.
 8. «αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.
 9. «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» (ΥΠΔ), «DPO»: η Εταιρεία μας έχει προβεί στον ορισμό Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τα άρ. 37-39 ΓΚΠΔ, ο οποίος επαγρυπνά για την ασφάλεια της ιδιωτικότητας σας και την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι διαθέσιμα και στο τέλος της παρούσας (dpo@seajets.gr). Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε παραπόνου ή αιτήματος άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον DPO της Εταιρείας.

3. Ποια δεδομένα συλλέγουμε, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν εσείς μας τα παρέχετε στο πλαίσιο της μεταξύ μας (συναλλακτικής) σχέσης, για την μεταξύ μας επικοινωνία, για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας και την κράτηση των εισιτηρίων σας, για την επαρκή ενημέρωσή και πληροφόρησή σας [λεπτομέρειες πλου και ταξιδιού, αναχώρηση, άφιξη, αλλαγή στο δρομολόγιο, τυχόν έκτακτα μέτρα ή καιρικά φαινόμενα, αλλαγή του λιμένα αναχώρησης, αλλαγή στο πλοίο αναχώρησης, επείγουσα ανάγκη ή βλάβη κοκ]. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε [όπως ενδεικτικά το ονοματεπώνυμό σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, πληροφορίες σχετικές με το δρομολόγιο του ταξιδιού σας, τυχόν πληροφορίες σχετικές με την έκδοση εισιτηρίων] τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο κατόπιν ύπαρξης κατάλληλης προς τούτο νομικής βάσης και συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις όπως ισχύουν σήμερα. Σημειώνεται ότι η παροχή ορισμένων αναγκαίων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς και κατά συνέπεια για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Μέσω του Πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε καθώς και για τον σκοπό/τους σκοπούς και τη νομική βάση/τις νομικές βάσεις επεξεργασίας, ανά δραστηριότητα/επεξεργασία:

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
Δραστηριότητα/ ΕπεξεργασίαΔεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ή κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)Σκοπός επεξεργασίαςΝομική βάση επεξεργασίας
Αγορά εισιτηρίου (μέσω της ιστοθέσης)Ονοματεπώνυμο Προορισμός [λιμάνι αναχώρησης, λιμάνι άφιξης] Ημερομηνία & ώρα αναχώρησης / άφιξης Φύλο Τύπος επιβάτη Θέση Ημερομηνία γέννησης Εθνικότητα Τηλέφωνο επικοινωνίας Email Αριθμός loyalty κάρτας (εάν υπάρχει)Η παροχή των υπηρεσιών μας μέσω της ιστοθέσης της Εταιρείας μας.
H συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την καταγραφή ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία και τις ειδικότερες συστάσεις του αρμόδιου Υπουργείου.Α) Η παροχή των υπηρεσιών μας (μεταφορά, μεταβίβαση επιβάτη στον προορισμό).
Β) Η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας ιδίως στο πλαίσιο λογοδοσίας μας προς τις αρμόδιες αρχές ως και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία που διέπει τα στοιχεία επιβαινόντων επιβατηγών πλοίων [ενδεικτικά: Π.Δ. 120/97 (Α’ 110), Π.Δ. 23/99 (Α’ 17), Π.Δ. 102/2019, ΟΔΗΓΙΑ 2017/2109, η υπ΄ αρ. 2432.6-8/9292/2020/10-02-2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ Αριθ. 2432.6- 8/49711/2021/08-07-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Β΄3084)].
Αγορά ή εκτύπωση εισιτηρίου σε κεντρικά πρακτορεία της Seajets ή σε συνεργαζόμενα πρακτορεία
Ονοματεπώνυμο Προορισμός [λιμάνι αναχώρησης, λιμάνι άφιξης] Ημερομηνία & ώρα αναχώρησης / άφιξης Φύλο Τύπος επιβάτη Θέση Ημερομηνία γέννησης Εθνικότητα Τηλέφωνο επικοινωνίας Email Αριθμός loyalty κάρτας (εάν υπάρχει)
Η διαχείριση των ταξιδιωτικών σας κρατήσεων και η παροχή των υπηρεσιών μας [κρατήσεις, έκδοση εισιτηρίων, τυχόν αντικατάσταση εισιτηρίων ή επιστροφή χρημάτων].
H συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την καταγραφή ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία και τις ειδικότερες συστάσεις του αρμόδιου Υπουργείου.
Η βέλτιστη εξυπηρέτησή σας.
Α) Η παροχή των υπηρεσιών μας (μεταφορά, μεταβίβαση επιβάτη στον προορισμό).
Β) Η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας ιδίως στο πλαίσιο λογοδοσίας μας προς τις αρμόδιες αρχές ως και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία που διέπει τα στοιχεία επιβαινόντων επιβατηγών πλοίων [ενδεικτικά: Π.Δ. 120/97 (Α’ 110), Π.Δ. 23/99 (Α’ 17), Π.Δ. 102/2019, ΟΔΗΓΙΑ 2017/2109, η υπ΄ αρ. 2432.6-8/9292/2020/10-02-2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ Αριθ. 2432.6- 8/49711/2021/08-07-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Β΄3084)].

Online check inKωδικός κράτησης Tο επώνυμο ή το τηλέφωνό σαςΔημιουργία boarding pass με τα απαραίτητα στοιχεία για την επιβίβαση.
Η έγκαιρη έκδοση της κάρτας επιβίβασης σας (Check in).
Επιβίβαση στο πλοίο.
Α) Η παροχή των υπηρεσιών μας (μεταφορά, μεταβίβαση επιβάτη στον προορισμό).
Β) Η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας ιδίως στο πλαίσιο λογοδοσίας μας προς τις αρμόδιες αρχές ως και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία που διέπει τα στοιχεία επιβαινόντων επιβατηγών πλοίων [ενδεικτικά: Π.Δ. 120/97 (Α’ 110), Π.Δ. 23/99 (Α’ 17), Π.Δ. 102/2019, ΟΔΗΓΙΑ 2017/2109, η υπ΄ αρ. 2432.6-8/9292/2020/10-02-2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ Αριθ. 2432.6- 8/49711/2021/08-07-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Β΄3084)].
Γ) Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας (η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών μας στο πλαίσιο της έγκαιρης και απρόσκοπτης εξυπηρέτησης σας).
Τήρηση αρχείου στοιχείων επιβατών ανά δρομολόγιο και ταξίδι

Στοιχεία επιβάτη: Επώνυμο, όνομα, φύλο, ιθαγένεια, ημερομηνία γέννησης (ηλικία), επιβάτης ή πλήρωμα (τύπος επιβάτη), τηλέφωνο επικοινωνίας Στοιχεία εξατομίκευσης πλοίου: δρομολόγιο πλοίου, κωδικός & όνομα πλοίου. Στοιχεία ταξιδιού: ημερομηνία & ώρα αναχώρησης, λιμάνι αναχώρησης, πύλη, λιμάνι άφιξης, αν έχει γίνει check in

H συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την καταγραφή ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία (και συναφών πληροφοριών, ενδεικτικά: πλοίο, δρομολόγιο κλπ.) και τις ειδικότερες συστάσεις του αρμόδιου Υπουργείου.

Α) Η παροχή των υπηρεσιών μας (μεταφορά, μεταβίβαση επιβάτη στον προορισμό).
Β) Η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας ιδίως στο πλαίσιο λογοδοσίας μας προς τις αρμόδιες αρχές ως και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία που διέπει τα στοιχεία επιβαινόντων επιβατηγών πλοίων [ενδεικτικά: Π.Δ. 120/97 (Α’ 110), Π.Δ. 23/99 (Α’ 17), Π.Δ. 102/2019, ΟΔΗΓΙΑ 2017/2109, η υπ΄ αρ. 2432.6-8/9292/2020/10-02-2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ Αριθ. 2432.6- 8/49711/2021/08-07-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Β΄3084)].

Εγγραφή στο SEAJETS SEA CLUB [Γίνε μέλος]
επώνυμο όνομα φύλο διεύθυνση ημερομηνία γέννησης εθνικότητα κινητό τηλέφωνο email (ως υποχρεωτικά πεδία)
Εγγραφή στο SEAJETS SEACLUB, απόκτηση κάρτας μέλους και απόλαυση των σχετικών προνομίων.Η μεταξύ μας συμβατική σχέση και το ειδικότερο αίτημά σας για εγγραφή ως και ειδικότερα η εκτέλεση σύμβασης αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών και προνομίων στα μέλη του προγράμματος.
Σύνδεσηστο SEAJETS SEA CLUBemail αριθμός κάρτας
Σύνδεση στο λογαριασμό σας, προβολή των στοιχείων που έχετε καταχωρίσει (με δυνατότητα τροποποίησης/επικαιροποίησης), συγκεντρωτική/αναλυτική αναφορά πόντων.
H εκτέλεση σύμβασης αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών και προνομίων στα μέλη του προγράμματος.
Επικοινωνία μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεωνΑριθμός τηλέφωνου καλούντος (σταθερό ή κινητό) Περιεχόμενο κλήσης (καταγεγραμμένη συνομιλία)
Η διαχείριση των ταξιδιωτικών σας κρατήσεων [κρατήσεις, έκδοση εισιτηρίων, τυχόν αντικατάσταση αυτών].
Παροχή αποδεικτικών στοιχείων εμπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας αμιγώς επαγγελματικού χαρακτήρα.
Α) Η μεταξύ μας συμβατική σχέση.
Β) Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της και της εξυπηρέτησής σας.
Εγγραφή στην υπηρεσία λήψης ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (newsletter)διεύθυνση emailΓια να σας ενημερώσουμε για τα νέα και τις προσφορές μας, εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου κατά περίπτωση θα σας στείλουμε προωθητικά μηνύματα για τις ταξιδιωτικές μας υπηρεσίες, ενημερώσεις και προσφορές ταξιδιωτικές μας υπηρεσίες.Α) η συγκατάθεσή σας για εγγραφή στην υπηρεσία newsletter
Β) η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση και το ειδικότερο αίτημά σας
Φόρμα επικοινωνίαςΌνομα Επώνυμο email περιεχόμενο του μηνύματοςΕπικοινωνία, διαχείριση/διευθέτηση ή επίλυση του αιτήματος, του ερωτήματός σας ή του παραπόνου σας. Επιβεβαίωση των κρατήσεών σας και των πληρωμών σας, για την ενημέρωση αναφορικά με το δρομολόγιό σας.Α) Η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση και το ειδικότερο αίτημά σας
Β) Έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας
Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Cookies: Ο ιστότοπός μας (www.seajets.com) χρησιμοποιεί Cookies. H Εταιρεία μας δια της αναρτημένης Πολιτικής για τα Cookies παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες του ιστοτόπου της πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Cookies όπως το είδος των Cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος, τη διάρκεια αποθήκευσης, το είδος των δεδομένων που αυτά συλλέγουν, τον σκοπό χρήσης του κάθε Cookie, τον τρόπο με τον οποίο έχει ο χρήστης/επισκέπτης τη δυνατότητα να ρυθμίσει ή να απενεργοποιήσει τη χρήση τους κοκ.
Πληροφορίες σχετικά με στοιχεία/δεδομένα πληρωμών και πιστωτικών/χρεωστικών καρτών: Όσον αφορά ειδικότερα στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα/στοιχεία των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των αγορών των ηλεκτρονικών σας εισιτηρίων σας ενημερώνουμε ότι η Seajets δεν προβαίνει κατ’ αρχάς σε καμία επεξεργασία αυτών. Τα δεδομένα σας καταχωρούνται σε ασφαλή περιβάλλοντα (πλατφόρμες) ηλεκτρονικής τραπεζικής, [ALPHA Bank/NEXI e-commerce] στα οποία και ανακατευθύνεστε (γίνεται redirect) κατά το στάδιο της πληρωμής.

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας τόσο κατά το στάδιο της αρχικής συλλογής τους όσο και κατά την εν γένει επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παιδιών/ανηλίκων

Με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης ως προς την ευαίσθητη ηλικία των παιδιών, η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, χωρίς να υφίσταται προηγουμένως η συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου παιδιού.

Επισημαίνεται ότι όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) Γ.Κ.Π.Δ.2016/679, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία είναι σύννομη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 15 ετών. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανήλικος είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου (βλ. άρ. 8 Γ.Κ.Π.Δ.2016/679 συνδυαστικά με το άρ. 21 ν. 4624/2019).

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Για την ικανοποίηση των αιτημάτων των πελατών μας, τις ανάγκες της Εταιρείας μας και για την επαρκή και αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να κοινολογήσουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο ή τη συμβατική μας σχέση και μόνο όταν νομιμοποιούμαστε να το πράξουμε. Σε κάθε περίπτωση, κοινολογούμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των αντίστοιχων σκοπών και εξασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης τυγχάνουν κατά περιπτώσεις και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις επεξεργασίας από:

 1. Το εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας μας δεσμευόμενο από απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα,
 2. Συνεργάτες της Εταιρείας μας, στους οποίους η Εταιρεία σύμφωνα με το άρ. 28 ΓΚΠΔ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) και με τους οποίους έχει διασφαλίσει και διασφαλίζει τη σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, με υπογραφή συμβάσεων και δέσμευση τήρησης επαρκών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις (ΓΚΠΔ άρ. 28, 32), όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά η εταιρεία με την επωνυμία Evresis Services Ltd στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, κατά περίπτωση και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο η εταιρεία με την επωνυμία Certus Online S.A. στο πλαίσιο υποστήριξης του συστήματος κρατήσεων.
 3. Συνεργαζόμενα πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων.
 4. Δημόσιοι φορείς και αρχές όπως αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., Θάλαμος Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
 5. Αρμόδιο πρόσωπο που εκτελεί τον έλεγχο επιβίβασης στο πλοίο.

6. Πώς μεταφέρουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε διεθνώς

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα είτε εντός της Ε.Ε. είτε εκτός, σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες δεν διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Θα διαβιβάζουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο σε χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση οιαδήποτε διαβίβαση ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ιδίως τα άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ 2016/679 ενώ θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των χρηστών με επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή με ειδικότερη δήλωση/ενημέρωση της Εταιρείας.

7. Πόσο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας, ειδικότερα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, για όσο απαιτεί η φύση και ο σκοπός της εκάστοτε επεξεργασίας, για όσο ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για όλη τη χρονική διάρκεια της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης και των επιμέρους συμβατικών δεσμεύσεών μας, αναλόγως της φύση αυτής, λαμβανομένων υπ’ όψιν των έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας μας και τυχόν νομικών αξιώσεων που δύναται να προβληθούν εξ αυτής, ώστε αναλόγως να αιτιολογήσουν το χρόνο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σημειώνεται ειδικότερα ότι όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ύστερα από ατύχημα, έως ότου ολοκληρωθούν τυχόν έρευνες ή δικαστικές διαδικασίες.

Σημειώνεται ειδικότερα ότι όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

8. Η ασφάλεια των δεδομένων σας

Η Εταιρεία μας μεριμνά μεταξύ άλλων για τη λήψη επαρκών και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων κατά την επεξεργασία και ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία αλλά και τη διαφύλαξη τόσο της τεχνικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ. Διαθέτει σχετικές Πολιτικές και τηρεί εν γένει τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του ΓΚΠΔ (άρ. 5 ΓΚΠΔ), προς εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας.

Διασφαλίζουμε πάντοτε ότι οι αποκλειστικοί εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τηρουμένων των ρητρών εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας ενώ η Εταιρεία μας μεριμνά επαρκώς ώστε να κρατά το προσωπικό της ενημερωμένο σχετικά με την κουλτούρα και τις απαιτήσεις της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων.

9. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τις ακόλουθες σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media):

Όσον αφορά σε ορισμένες επεξεργασίες, εμείς και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των πλατφορμών των ως άνω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργούμε από κοινού ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων σας, κατά την έννοια του άρ. 26 ΓΚΠΔ. Ως προς την επεξεργασία των δεδομένων από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορούμε να έχουμε μόνο περιορισμένη επιρροή. Ώστε, δρούμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που διαθέτουμε και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των πλατφορμών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαχειρίζεται τη συνολική πληροφοριακή υποδομή της εκάστοτε υπηρεσίας, τηρεί τα δικά του τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δεδομένων και διατηρεί τη δική του σχέση με εσάς ως χρήστη και, επομένως, ως Υποκείμενο των δεδομένων σας (υπό την προϋπόθεση ότι είστε εγγεγραμμένο μέλος της αντίστοιχης υπηρεσίας μέσου κοινωνικής δικτύωσης).

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία δεδομένων σας από τους παρόχους των πλατφορμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εν γένει για τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου/Προστασίας του εκάστοτε παρόχου:

– Για το Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

– Για το Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

– Για το YouTube:

https://www.youtube.com/yt/about/policies/

– Για το LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά την επίσκεψη της σελίδας μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ενδεχομένως σχόλια, βίντεο, εικόνες, «like», δημόσια μηνύματα, κ.λπ., δημοσιοποιούνται στην πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που εσείς επιλέγετε και δε χρησιμοποιούνται ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς για άλλους σκοπούς, πέραν της πληροφόρησής σας, αναφορικά με προωθητικές ενέργειές μας, όπως λ.χ. εκπτώσεις, ειδικές προσφορές, διαγωνισμούς που ενδέχεται να διοργανώσουμε, αλλά και στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας, όταν επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας με τον τρόπο αυτό. Η ως επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, πραγματοποιείται βάσει του άρ. 6 παρ. 1 στ. στ) ΓΚΠΔ, στο πλαίσιο της βέλτιστης παροχής προς εσάς των υπηρεσιών μας.

10. Τα Δικαιώματα σας βάσει ΓΚΠΔ και πώς να τα ασκήσετε

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Κάθε χρήστης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στο ΓΚΠΔ και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού, αλλά και την κείμενη εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης, ανακοίνωσης και πληροφόρησης για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Ενημέρωση).
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον τα επεξεργάζεται η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15 ΓΚΠΔ). Η Εταιρεία θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για την τήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εκλείπει ο σκοπός της επεξεργασίας αλλά δεν ενδείκνυται η διαγραφή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. (άρ. 20 ΓΚΠΔ). Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν και μας έχετε παράσχει, σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.
 • Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) και ειδικότερα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 παρ.3 ΓΚΠΔ) οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα παραβαίνει τον ΓΚΠΔ (άρ. 77 ΓΚΠΔ) και ότι το αίτημά σας δεν έχει ικανοποιηθεί επαρκώς από εμάς. Αρμόδια Εποπτική Αρχή, στην Ελλάδα, είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, [email protected]).

11. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας είτε αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (συμπληρώνοντας και το Έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχουμε) είτε με επιστολή στη διεύθυνσή μας ή αυτοπρόσωπη παράδοση στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας μας στον Πειραιά Αττικής (οδός Γούναρη αριθμός 2, όροφος 7ος, ΤΚ: 18531).

Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν στην ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές, βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση θα λάβετε ενημέρωση σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του. Διατηρούμε, κατά περιπτώσεις και εφόσον αυτό κριθεί απολύτως απαραίτητο, το δικαίωμα να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να προσπελάσετε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Πρόκειται για ένα μέτρο προστασίας που εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας, ώστε να μειώσουμε τον χρόνο απάντησης.

12. Ειδικότερες δηλώσεις

 1. Δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή τον ιστότοπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.
 2. Δηλώνει ότι δε λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 3. Δηλώνει ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. O χρήστης θα ενημερώνετε για όλες τις σημαντικές αλλαγές, ενώ κάθε φορά στον ιστότοπο θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοση. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης οφείλει να ενημερώνεται και να ανατρέχει τακτικά στην παρούσα πολιτική. Η παρούσα δήλωση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες κοινολογήσεις που ενδεχομένως παρείχαμε στο παρελθόν σχετικά με τις πρακτικές πληροφόρησης μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα δήλωση ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τις πληροφορίες μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στον ιστότοπο μας.
 4. Δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεσή του.

13. Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας
Κεντρικά Γραφεία: Δημητρίου Γούναρη 2,18531 Πειραιάς, 7ος όροφος, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 4121001
Φαξ: +30 210 4121912
E-mail: [email protected]
Website: www.seajets.com
Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή)
Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600
Fax: +30 2106475628
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Website: www.dpa.gr
Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
[email protected]

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης : Αύγουστος 2023