Παρακαλω επιλέξτε λιμάνι
Παρακαλω επιλέξτε λιμάνι

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

SEAJETS ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Ταξιδέψτε με SEAJETS και κερδίστε ένα αυτοκίνητο

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΙ ΤΖΕΤΣ ΧΑΙ ΣΠΙΝΤ & ΣΙΑ» (SEAJETS), που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Γούναρη, αρ. 2, με Α.Φ.Μ.: 996736837 Δ.Ο.Υ.: Πλοίων Πειραιά (εφεξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Ταξιδέψτε με SEAJETS και κερδίστε ένα αυτοκίνητο» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

1. Έπαθλο

Ο διαγωνισμός έχει ως έπαθλο ένα αυτοκίνητο Volkswagen T-Cross, καθώς και 20 διπλά εισιτήρια μετ’ επιστροφής προς όλους τους προορισμούς που ταξιδεύουν τα πλοία της SEAJETS.

2. Διάρκεια

Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 20 Σεπτεμβρίου 2023 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2023.

3. Δικαίωμα συμμετοχής – Προϋποθέσεις

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι έχοντες νόμιμη μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) ο Διοργανωτής (β) οι υπάλληλοι του Διοργανωτή ή των συνεργαζομένων και συνδεδεμένων εταιρειών του Διοργανωτή και (γ) τα πρόσωπα συγγένειας μέχρι και β’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) και (β) πρόσωπα και οι σύζυγοι αυτών.

3.2 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συμμετέχων να έχει προβεί σε αγορά εισιτηρίου και να έχει ταξιδέψει προς οποιοδήποτε προορισμό με τη SEAJETS το χρονικό διάστημα από τις 20 Σεπτεμβρίου 2023 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2023 και να μην έχει προβεί με οποιονδήποτε τρόπο σε ακύρωση της αγοράς, την οποία πραγματοποίησε.

3.3 Στον διαγωνισμό δεν δύνανται να συμμετέχουν οι κάτοχοι εκπτωτικών εισιτηρίων. Εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες εισιτηρίων: (α) Πολυτέκνων (β) Τριτέκνων (γ) ΑΜΕΑ (δ) Φοιτητών (ε) Συνταξιούχοι ΝΑΤ (στ) Λιμενικών (ζ) Μόνιμων Κατοίκων και (η) Ομαδικών Εισιτηρίων (Group).

3.4 Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε/ οποιουσδήποτε όρο(-ους) εκ των παρόντων ή/και να ματαιώσει τον παρόντα Διαγωνισμό αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή/ματαίωση αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο.

3.5 Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης και/ή συμπλήρωσης του Κανονισμού, καθώς και το δικαίωμα αναστολής και/ή τερματισμού και/ή διακοπής και/ή παράτασης της διεξαγωγής της Προωθητικής ενέργειας, με την προϋπόθεση της προειδοποίησης των συμμετεχόντων σχετικά με κάθε τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης. Κάθε τροποποίηση/συμπλήρωση που έχουν υποστεί οι διατάξεις αυτού του κανονισμού θα συμπεριληφθούν στις τροποποιητικές συμφωνίες οι οποίες θα κοινοποιηθούν προς το κοινό με την δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.seajets.com. Στις ως άνω περιπτώσεις ουδεμία αποζημίωση οφείλεται στους συμμετέχοντες, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται το σχετικό κίνδυνο. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση του Διαγωνισμού ή τυχόν ακύρωσή του.

4. Μηχανισμός της προωθητικής ενέργειας

4.1 Οποιοσδήποτε πληροί τους όρους συμμετοχής που περιγράφονται στον υπ’αριθμ. 3 όρο, προκειμένου να συμμετάσχει στην κλήρωση θα πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα του διοργανωτή στο www.seajets.com έως 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 22.00 να εισάγει τον κωδικό κράτησης, το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνό του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ρητή αποδοχή όλων των όρων και των προϋποθέσεων αυτού εκ μέρους κάθε συμμετέχοντος.

4.2 Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εγγραφές που διαβιβάζονται με τους εξής τρόπους: α) Εάν αυτές διαβιβάζονται εκτός της περιόδου της προωθητικής ενέργειας. β) Εάν εκτελέστηκαν μέσω απόπειρας απάτης ή κάθε άλλου τρόπου και/ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού και/ή λογισμικού εκτός από αυτά που αναφέρονται από την Διοργανώτρια ή εκτελέστηκαν μη τηρούμενης οποιασδήποτε προϋπόθεσης και όρου του Κανονισμού. γ) Εάν δεν διαβιβάστηκαν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την εγγραφή ή τα διαβιβασμένα δεδομένα είναι λανθασμένα.

4.3 Κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας το μεγάλο δώρο θα διατεθεί τυχαία με τη συμμετοχή στην ενέργεια σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

4.4 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με βάση τις εγγραφές, με ηλεκτρονικό τρόπο, τυχαία, στην παρουσία επιτροπής που αποτελείται από εκπροσώπους της Διοργανώτριας και συμβολαιογράφου. Οι νικητές και οι αναπληρωματικοί θα υποβληθούν στη διαδικασία επαλήθευσης με την σειρά της κλήρωσης.

4.5 Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία είναι ελλιπή ή αναληθή και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο κάθε συμμετέχων δύναται να παρίσταται κατά την διεξαγωγή της κληρώσεως, εφόσον ενημερώσει σχετικά την εταιρεία για την παρουσία του μέσω email στο [email protected], μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2023.

4.6 Ο Διοργανωτής επαληθεύει την εγκυρότητα των συμμετοχών και δύνανται να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή του δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

4.7 Οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τις συμμετοχές τους στο διαγωνισμό ταξιδεύοντας περισσότερες φορές στο παραπάνω χρονικό διάστημα με τη SEAJETS.

5. Διαδικασία – κλήρωση

5.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του συμβολαιογράφου Πειραιά στα γραφεία της Διοργανώτριας την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 στις 13:00. Ο νικητής του διαγωνισμού θα προκύψει από τυχαία κλήρωση μεταξύ των εγκύρων συμμετοχών, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του. Συνολικά θα αναδειχθούν διαδοχικά 21 νικητές και 10 επιλαχόντες.

5.2 Ο νικητής θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει δηλώσει ή μέσω επιστολής στη διεύθυνση, την οποία έχουν κοινοποιήσει στους διοργανωτές, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης. Το όνομά του θα δημοσιευτεί στον προωθητικό ιστότοπο www.seajets.com, αλλά και σε όποιο άλλο μέσο κριθεί σκόπιμο από τους διοργανωτές, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Το αυτοκίνητο Volkswagen T-Cross θα παραδοθεί στον 1ο νικητή που θα προκύψει από την κλήρωση από την εταιρεία Kosmocar μόλις ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες κατά την αγορά του αυτοκινήτου. Οι νικητές των εισιτηρίων θα ενημερωθούν για τον τρόπο που θα μπορούν να παραλάβουν τα εισιτήριά τους.

5.3 Στην περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με τον νικητή εντός της ως άνω προθεσμίας καταστεί για οποιονδήποτε λόγο αδύνατη ή η συμμετοχή του ακυρωθεί για λόγους που αντιβαίνουν στους όρους του παρόντος ή προκύψει άρνηση ή αδράνεια σχετικά με την παραλαβή του επάθλου, ο Διοργανωτής θα αναπληρώσει την κενή θέση από τον κατάλογο των επιλαχόντων κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με την σειρά που θα κληρωθούν. Μετά τις 7 Ιανουαρίου 2024 το δικαίωμα αποδοχής του βασικού νικητή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Μετά τις 15 Ιανουαρίου 2024 απόλλυται αντίστοιχα το δικαίωμα αποδοχής του αναπληρωματικού νικητή και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Αν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου στους επιλαχόντες, τότε το συγκεκριμένο δώρο ακυρώνεται.  Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν εξαιτίας τυχόν νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής εντολής ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ανωτέρας βίας, γεγονός που αποδέχεται ο συμμετέχων με την αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.

5.4 Τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρηματικό έπαθλο ή με άλλο προϊόν.

6. Διαφημιστική προβολή

Η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την κλήρωση ή την παράδοση των δώρων στους νικητές, η δημοσίευση των ονομάτων τους σε αυτά, αλλά και η μετά την επιστροφή των νικητών προβολή της εμπειρίας τους από το ταξίδι, στο οποίο συμμετείχαν. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη διοργανώτρια εταιρία για τις ως άνω προωθητικές ενέργειες, συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας δε ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

7. Τροποποιήσεις

Τροποποιήσεις από μέρους του διοργανωτή των όρων, της διάρκειας ή του είδους των προσφερόμενων δώρων κατά τη διάρκειά ή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, καθώς επίσης και η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του, δεν αποκλείονται. Οποιεσδήποτε μεταβολές κριθούν σκόπιμες, θα κατατεθούν στο συμβολαιογράφο, η οποία εγγυάται τον αδιάβλητο χαρακτήρα της διαδικασίας και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.seajets.com.

8. Προσωπικά Δεδομένα

8.1 Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην ένταξη των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του (ήτοι ονοματεπώνυμο, τηλέφωνό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο πάντα σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 679/2016 . Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από την Διοργανώτρια ή από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει για τη διενέργεια της επεξεργασίας του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών, αλλά και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της διοργανώτριας εταιρείας, εφόσον οι συμμετέχοντες δώσουν την συγκατάθεση τους .

8.2 Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τοn Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός (Ε.Ε) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

8.3 Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή και για διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, την εναντίωση στην επεξεργασία τους και τη φορητότητα των άνω δεδομένων αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με το αίτημα τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων(GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας με την διοργανώτρια εταιρεία. Επιπλέον οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: [email protected]. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους ορισμένους σκοπούς, και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στο blog της στην ιστοσελίδα www.seajets.com.

9. Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι ήδη κατατεθειμένοι σε συμβολαιογράφο στον Πειραιά.

10. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ΄ ύλην αρμόδια Δικαστήρια του Πειραιά.